Ens hem trobat amb la necessitat d’executar una aplicació web que necessita PHP4.
No volem substituir el PHP5 que porta Squeeze perquè no deixin de funcionar altres aplicacions, com l’Squirrelmail o el PhpMyAdmin, així que instal·larem PHP4 com a CGI.

PHP4 com a CGI

Per instal·lar el paquet php4-cgi, hem optat per afegir l’arxiu d’snapshots als sources.list, que permet accedir als paquets antics de Debian
(aquí expliquen altres mètodes)

cat /etc/apt/sources.list.d/etch.list
# instalats de http://snapshot.debian.org/package/php4/
deb http://snapshot.debian.org/archive/debian/20070612T000000Z lenny main

instal·lem normalment

apt-get update
apt-get install php4-cgi php4-cli php4-common php4-curl php4-dev php4-domxml php4-gd php4-imap php4-mcal php4-mcrypt php4-mysql

per a que un VirtualHost d’Apache faci servir PHP4 cal afegir-li a la configuració:

<VirtualHost ...>
    (...)

  # PHP4
  <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
    Options ExecCGI FollowSymLinks
    SetHandler fcgid-script
    FCGIWrapper /usr/bin/php-cgi .php
  </FilesMatch>

</VirtualHost>